Sự Kiện Báo Danh Nhận Vũ Khí Vip Vĩnh ViễnSự Kiện Báo Danh Nhận Vũ Khí Vip Vĩnh ViễnSự Kiện Báo Danh Nhận Vũ Khí Vip Vĩnh ViễnSự Kiện Báo Danh Nhận Vũ Khí Vip Vĩnh ViễnSự Kiện Báo Danh Nhận Vũ Khí Vip Vĩnh Viễn Sự Kiện Báo Danh Nhận Vũ Khí Vip Vĩnh Viễn Sự Kiện Báo Danh Nhận Vũ Khí Vip Vĩnh Viễn Sự Kiện Báo Danh Nhận Vũ Khí Vip Vĩnh Viễn Chúc mừng kutydaika1*** nhận được: Mosin Nagant 3 ngày Chúc mừng kutydaika1*** nhận được: Mosin Nagant 7 ngày Chúc mừng kutydaika1*** nhận được: Mosin Nagant 15 ngày Chúc mừng kutydaika1*** nhận được: Mosin Nagant 30 ngày Chúc mừng zyppoa*** nhận được: M82A1-S BORN BEAST Chúc mừng zyppoa*** nhận được: M82A1-S BORN BEAST 1 ngày Chúc mừng zyppoa*** nhận được: M82A1-S BORN BEAST 3 ngày Chúc mừng zyppoa*** nhận được: M82A1-S BORN BEAST 7 ngày Chúc mừng zyppoa*** nhận được: M82A1-S BORN BEAST 15 ngày Chúc mừng zyppoa*** nhận được: M82A1-S BORN BEAST 30 ngày Chúc mừng minhclan1*** nhận được: M4A1-S-BornBeast Chúc mừng minhclan1*** nhận được: M4A1-S-BornBeast 1 ngày Chúc mừng minhclan1*** nhận được: M4A1-S-BornBeast 3 ngày Chúc mừng minhclan1*** nhận được: M4A1-S-BornBeast 7 ngày Chúc mừng minhclan1*** nhận được: M4A1-S-BornBeast 15 ngày Chúc mừng minhclan1*** nhận được: M4A1-S-BornBeast 30 ngày Chúc mừng kjnhmed*** nhận được: